Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 13/2018, từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018